Donderdagavond 20 december hebben tientallen burgers en boeren voorstellen gedaan en ideeën uitgewisseld om het gebied Middag-Humsterland beter te beschermen, duurzamer te maken en leefbaar te houden. De bijeenkomst vond plaats in café Eisseshof in Niehove. Het zijn de eerste resultaten van de actieve werkgroepen in Middag-Humsterland, die werken aan de uitvoering van de gebiedsvisie. Een belangrijk resultaat van dit proces is, dat begin 2019 de Gebiedsraad Middag-Humsterland wordt opgericht.

Gebiedsraad

Tijdens de avond is voorgesteld een Gebiedsraad in het leven te roepen. Deze raad bewaakt de uitvoering van de visie, de inzet van middelen in het gebied en vertegenwoordigt alle belangen binnen dit waardevolle cultuurhistorisch landschap. Met als doel er zo voor te zorgen dat de opgestelde visie ook werkelijkheid gaat worden. Wethouder Fred Stol stelde namens het college van gemeente Zuidhorn hulp beschikbaar voor professionele begeleiding van de inrichting van de Gebiedsraad. Als eerste stap zoekt het gebied nu een voorzitter.

Wethouder Fred Stol: “We moeten zuinig zijn op het enige nationale landschap in de provincie Groningen. Er zijn ontwikkelingen op het gebied van landbouw, landschap, economie en duurzaamheid die een bedreiging vormen voor dit oudste cultuurlandschap van West-Europa. Door alle betrokkenen aan elkaar te verbinden en de kracht vanuit het gebied zelf te benutten, kunnen we samen dit prachtige gebied behouden en ontwikkelen. Ik ben blij met de betrokkenheid van al die mensen die hiervoor willen gaan en mijn verwachting is dat de Gebiedsraad Middag-Humsterland met de werkgroepen hier een groot succes van maken.”

 Visie Middag-Humsterland

Eind 2017 heeft de gemeenteraad van Zuidhorn de gebiedsvisie Middag-Humsterland vastgesteld. Samen met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier is deze visie gemaakt vóór en dóór de betrokkenen uit het gebied. Dit alles met als doel: het behoud en de ontwikkeling van het landschap met haar natuurwaarden, waarin tegelijkertijd ook sociale en economische ontwikkelingskansen voor de (agrarische) ondernemers en inwoners worden benut.

 Intensief proces

De afgelopen maanden hebben ruim zestig betrokken boeren, inwoners, ondernemers in vijf werkgroepen gewerkt aan voorstellen en ideeën voor het gebied. De vijf thema’s zijn: energie, leefbaarheid, kringlooplandbouw, gebiedsbestuur en regiomarketing. Gebiedscoöperatie Westerkwartier speelt een belangrijke, verbindende rol en organiseert het platform waarin de gesprekken over de toekomst van Middag-Humsterland op dit moment plaatsvinden. De gebiedscoöperatie blijft dit ook in het vervolgtraject doen.

 Elkaar inspireren

Het doel van de bijeenkomst van afgelopen donderdag was om elkaar te inspireren en ideeën met elkaar uit te wisselen. Drie agrariërs spraken over de mogelijkheden voor kringlooplandbouw in het gebied en vertelden wat er op dit gebied allemaal al gebeurt. Ook was er veel enthousiasme voor elektrische deelauto’s en meer zonne-energie op agrarische staldaken. Het versterken van het streekvervoer in relatie tot recreatie en toerisme biedt ook kansen. Tot slot is de nieuwe website voor het gebied gepresenteerd www.middaghumsterland.info. De werkgroepen gaan verder aan de slag met het uitwerken van de plannen.

Bron: Gemeente Westerkwartier