Eén van de specifieke kenmerken van het Nationaal Landschap Middag-Humsterland is het karakteristieke slotenpatroon. Dit is voor de provincie Groningen reden geweest dit te beschermen.

In 2008 heeft in opdracht van de provincie een inventarisatie plaatsgevonden van de sloten, die als karakteristiek aangemerkt kunnen worden. Met de toenmalige eigenaren van de percelen waar deze sloten liggen, is overleg geweest over het beschermen hiervan. Deze bescherming heeft uiteindelijk een plaats gekregen in de Provinciale Omgevingsverordening van de provincie Groningen. De bescherming heeft geleid tot regels in het bestemmingsplan, die voorzien in een verbod tot het dempen van deze sloten.

Sloot

Bij een controle van de sloten in Niehove kwam naar voren, dat nabij de Rikkerdaweg een als karakteristiek aangemerkte sloot is gedempt. De gemeente is vervolgens een handhavingstraject gestart, waartegen door belanghebbende een zienswijze is ingediend. Hierbij werd met name – onderbouwd – de (historische) waarde van de sloot in twijfel getrokken. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd, dat een (boor)onderzoek is verricht door een onafhankelijk bureau. Dit bureau is gespecialiseerd in archeologisch onderzoek en werkt volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) en voldoet aan wettelijke eisen. Uit het (boor)onderzoek is gebleken dat de sloot niet de karakteristieke waarde heeft die er, op basis van analyses in het verleden, aan is toegekend.

Lijn

Wethouder Ruimtelijke Ordening, Geertje Dijkstra-Jacobi: “Nu onomstotelijk door het (boor)onderzoek is vast komen te staan dat de gedempte sloot niet de waarde karakteristiek heeft, volgen wij de lijn van de provinciale- en gemeentelijke landschapsdeskundigen, die zich hebben gecommitteerd aan de uitkomst van het rapport.”

Vervolg

Het slotenpatroon verdient een goede bescherming. Een frequente monitoring is op zijn plaats. Provincie en gemeente zullen de kaarten op elkaar afstemmen. In 2020 zal een eerste gezamenlijke controle en indien nodig handhaving plaatsvinden. Wethouder Natuur en Landschap, Bert Nederveen: “Hiermee zijn we in staat dit eeuwenoude cultuurlandschap goed te beschermen.”

Zie verder: www.westerkwartier.nl