In opdracht van de provincie Groningen wordt Prolander het weidevogelgebied ‘de Medenertilsterpolder’ uitgebreid tot een hoogwaardig weidevogellandschap. In totaal wordt 100 hectare aan het Natuurnetwerk Nederland toegevoegd. Het huidige natuurreservaat van 30 hectare wordt met 70 hectare uitgebreid. In het omliggende gebied passen boeren agrarisch natuurbeheer toe, met een oppervlakte van 200 ha. Dit moet zorgen voor een gebied van voldoende omvang om de groeiende weidevogelpopulatie een veilige broedplaats te bieden. Daarmee wordt de polder een kerngebied voor weidevogels uit de regio.

Wat maakt de Medenertilsterpolder geschikt voor weidevogels?

De Medenertilsterpolder is een oud agrarisch cultuurlandschap in het hart van Middag-Humsterland. Het gebied is ontstaan in de Middeleeuwen. Sporen uit die tijd zijn nog altijd zichtbaar in het landschap. Daarmee is het cultuurhistorisch van grote betekenis. De kleine percelen, kromme sloten en de onregelmatige verkaveling, omlijnd door eeuwenoude dijken en landwegen, vormen de ingrediënten van een prachtig landschap dat zeer geschikt is voor weidevogels. Op dit moment broeden er al weidevogels in de polder, waaronder de grutto die op de rode lijst van bedreigde en kwetsbare vogels staat. De inrichting van de Medenertilsterpolder vindt mede plaats ter compensatie van onder meer de Fietsroute Plus Groningen – Winsum en de nieuwe hoogspanningslijn 380 kV die Tennet aanlegt tussen de Eemshaven en Vierverlaten nabij de stad Groningen.

Welke maatregelen worden getroffen?

Om de polder verder geschikt te maken voor weidevogels is een aantal aanpassingen nodig. Het gebied wordt tussen half februari en half juni natter gemaakt. Er worden stuwen geplaatst om het water vast te houden en af te voeren. Dit helpt voorkomen dat het water te snel naar lagergelegen gebied afstroomt. Hierdoor ondervinden omliggende landbouwbedrijven geen overlast. Om diezelfde reden worden in het gebied verschillende watergangen met platen aan één zijde van de watergang dichtgezet. Een aantal gedempte sloten en greppels wordt weer uitgegraven voor de aanvoer van water. Ook worden drie kleine windmolens geplaatst om water op te pompen. De vegetatie bestaat straks uit bloemrijk grasland dat deels droog, deels vochtig is. Door lage delen tijdelijk onderwater te zetten ontstaat plas-dras dat ideaal is voor weidevogels. Zij gebruiken deze natte bodem om voedsel te zoeken. Tijdens het broedseizoen wordt het gebied afgesloten, zodat broedende vogels niet worden verstoord. Mogelijke schuilplaatsen voor roofdieren, zoals gebouwen, bomen en riet, worden verwijderd. Zo blijven broedende en jonge weidevogels in leven en worden ze volwassen. Aan de zuidkant van het gebied (ter hoogte van het bestaande fietspad) komt een uitkijkpunt.

In bijlage de informatiebrief die is verzonden aan bewoners van omliggende dorpen: klik hier


Voor actuele informatie: https://www.prolander.nl/projecten/projecten-groningen/medenertilsterpolder/