Ruim twee jaar geleden organiseerde de Werkgroep Regiomarkering van de Gebiedsraad Middag- Humsterland een thema-avond over cultuur, recreatie en toerisme in het dorpshuis van Ezinge. Na zeer geanimeerde discussies werd besloten om een vervolgavond te organiseren om verdere plannen uit te werken voor diverse activiteiten in Middag-Humsterland. Toen brak echter de coronacrisis uit en kwamen het initiatief op een laag pitje te staan. Wel werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om een mooie fiets- en wandelkaart en een folder te ontwikkelen, zodat mensen op eigen gelegenheid het mooie nationale landschap kunnen ontdekken. En hier werd en wordt gretig gebruik van gemaakt.

Dinsdag 22 maart jl. was de tijd rijp om weer een thema-avond te houden, ditmaal in de Allersmaborg te Ezinge, waar sinds kort nieuwe beheerders zijn aangetreden: Ellen Postma en Meindert Bonnema. In het sfeervolle koetshuis heetten zij de aanwezigen hartelijk welkom, een bont gezelschap van toeristische ondernemers, vertegenwoordigers van musea, kerken, dorpsbelangen en gemeente.

De avond werd geopend door Lex van Wijngaarden, voorzitter van de Werkgroep Regiomarketing, met een inleiding over de ontwikkelingen rond cultuur, recreatie en toerisme in Middag-Humsterland. Daarna gaf Ilona Boekhorst, ambtelijk medewerker van de gemeente Westerkwartier, een uiteenzetting over de onlangs vastgestelde gemeentelijke visie op recreatie & toerisme en hoe deze verder vorm gegeven kan worden in samenwerking met o.a. Marketing Groningen. In beide inleidingen kwam naar voren dat er ruimte is voor enige uitbreiding van toerisme, maar dat dit wel met beleid dient te gebeuren, rekening houdend met landschap en bewoners. Met de woorden van Van Wijngaarden: “het gaat voor al om ‘langzaam toerisme’, het moet hier geen Giethoorn worden”. Geconstateerd werd dat ook bewoners baat kunnen hebben bij toeristische voorzieningen, zoals fietspaden en leuke restaurantjes. In die zin kan het dus een win-win-situatie zijn.

Tijdens de discussie na de pauze passeerden diverse onderwerpen de revue. Om te beginnen werd geconstateerd, dat de coronacrisis er toe bijgedragen heeft dat veel Nederlanders onze noordelijke regionen hebben leren kennen en waarderen. De kans is groot dat zij terugkeren.

Voor een uitgebreid verslag van deze avond klik hier.